Iskolánkról

Épülés…

Az iskola működése 1983-tól számítható, amikor kivált a Kossuth Lajos Általános Iskolából, mint Somogyi Béla Úti Általános Iskola, 524 fős tanulói létszámmal.

Babits IskolaA Kossuth Lajos iskola nagyon nehéz körülmények között a város három pontján, három épületben működött. 1967- ben mozgósították az iskolákat és a város lakosságát, hogy úgynevezett téglajegyeket vegyenek egy új iskola létesítésére. A fejlődő déli városrésznek szüksége volt egy új iskolára.

Régebben és ma újra Sugár útnak hívják azt a városrészt átszelő nyílegyenes utat, ahol a volt Erdészeti Szakiskola területén kijelölték iskolánk helyét. Az alapkő letétele azonban még jó ideig váratott magára, a terv megvalósítása csak 1974-ben realizálódott. Az iskolát Kund Ferenc, a KOMTERV építészmérnöke tervezte, és a KOMÉP építette. Az első ütemben átadtak 5 tantermet, amely még a Kossuth Lajos Általános Iskolához tartozott. A második ütemben további 3 tanterem készült el, így a felső tagozatos diákok számára már otthont nyújthatott. A további években újabb és újabb tantermekkel bővült az iskola, majd sor került a tornaterem és a konyha átadására. 1983-ra az iskola külső homlokzata elnyerte mai állapotát, s 14 tanteremmel már alkalmassá vált 1-8. évfolyamú párhuzamos osztályok befogadására.

1987-ben az iskolához csatolták a pilisszentléleki iskolát tagiskolaként. Így a tanulólétszám ebben a tanévben 13-mal bővült. A több évtizedes építkezés 4. szakaszára 1997-ben került sor, amikor Besey László építészmérnök tervei alapján a már tanításra használt gondnoki lakás és az összekötő folyosó átépítésével két újabb tantermet nyert az iskola. Ezzel a belső átalakítással lehetőség nyílt a szaktantermi oktatás bevezetésére. Ebben az évben került sor a fűtési rendszer felújítására is.

A sportudvart társadalmi összefogással a LABOR MIM 1. sz. gyárának segítségével Török József testnevelő szakfelügyelő és Majthényi Istvánné igazgatóhelyettes irányításával hozták létre. Salakos futópálya és labdajátékokra alkalmas sportpályák épültek.

2003-ban az iskola belsőtéri világítását korszerűsítették.

Jelenleg az intézmény 16 tanteremmel, 3 kisteremmel, 1 számítástechnika teremmel, egy könyvtárral és egy tornateremmel rendelkezik. A konyha melegítőkonyhaként működik.

…szépülés

1988-ban Rékai György szobrász elkészítette Somogyi Béla portréját. 1989-ben Szakmáry Piroska rajztanár tervezése alapján és irányításával nagyméretű történelmi faliképet készítettek tehetséges tanulóink: Hajnal Zsuzsanna és Horváth Béla. A színes secco fölvonultatja a magyarság történelmének főbb eseményeit és a város szimbolikáját is.
1998-ban szintén Szakmáry Piroska irányításával készült el a külső, modern díszítés is.
2003-ban a Babits névadó kapcsán került elhelyezésre az iskola aulájában a híres költő emléktáblája és az őt ábrázoló fotók.

Névadóink

1985. április 2-án rendeztük meg az iskola névadó ünnepélyét. Somogyi Béla munkásmozgalmi vezető nevét kapta meg az iskola. A névadón részt vett Hatvani Lajosné Somogyi Jolán, Somogyi Béla lánya. Az épületről készült fényképet, az akkori nevelőtestület és tanuló ifjúság névsorát rézcsőbe hegesztve földbe rejtettük, majd három nyírfacsemetével körbeültettük.

2003 májusában nevet változtatott az iskola. A nyarait Esztergomban töltő híres költőre, Babits Mihályra esett a választás.

Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon nemesi család sarjaként. A budapesti egyetem magyar – latin szakán végzett. Szegeden, Fogarason és Budapesten tanított. Verseit a Holnap antológia és a Nyugat is közölte. 1916-tól a Nyugat szerkesztője lett. Esztergomba már nős emberként érkezett. Feleségével, Tanner Ilonával, éveken keresztül tervezgették, hogy szereznek egy kis vidéki nyaralót. A domboldalra épített, Dunára néző, nagyszerű kilátást nyújtó házikót az évek folyamán nagy gonddal, kedvvel bővítették, csinosították. A ház belső díszítését a költő közvetlen részvételével előzetes, gondos megbeszélés után készítették. Az ajtók fölé Babits által kiválasztott versidézetek kerültek: Arany János, Zrínyi Miklós és Horatius gondolatai. A tornácfalra Babits: Dal az esztergomi Bazilikáról című költeményének két sora került. A nyári lak nevezetes autogramfalán a két világháború közti szellemi élet képviselőinek aláírásai láthatók. A költő 1941. augusztus 4-én halt meg gégerákban.

A névadó ünnepségen műsorral emlékeztünk meg Babits irodalmi szerepéről, esztergomi kötődéseiről. Vetélkedők, kulturális rendezvények sora zajlott. Dr. Beer Miklós váci megyés püspök jelenlétében és megszentelésével felavattuk az iskola aulájában látható emléktáblát, melyet egy süttői kőfaragó készített el. Az emléktáblát körülölelő falat Babitsról készült fotókkal díszítettük fel, melyek a Petőfi Irodalmi Múzeumban található képek másolatai.

Oktatónevelő munkánk

Iskolánk az 1983-84-es tanévet 277 fő alsó, 247 fő felső tagozatos tanulóval kezdte. Az alsó tagozatban bevezetésre került az iskolaotthonos oktatás. A tanítás reggel 8 órától fél 5-ig tartott. Az iskola szétválásával új úttörőcsapat szerveződött. 1984-ben Gerendás Géza esztergomi pedagógus, úttörővezető nevét vette fel. Az úttörő mozgalmon belül komoly munka folyt, a fő feladatok között szerepelt: társadalmi munka végzése, hulladékgyűjtési akciók szervezése, téli-tavaszi időszak legjelentősebb ünnepeiknek megtartása, a II. világháború veteránjainak felkutatása, gyengébb tanulók segítése.

Az 1990-91-es tanévben került bevezetésre a Tolnai-program az alsó tagozatban. Ebben a tanévben szűnt meg az orosz nyelv tanítása, helyébe a német nyelv lépett.
1991-92-es tanévben átdolgozásra kerültek az iskola alapdokumentumai:

  • Szervezeti és Működési Szabályzat
  • Kollektív szerződés
  • Házirend

1997-ben az oktatás tartalmi és formai korszerűsítése érdekében tantestületünk a Nyíregyházi Tantervcsalád alapján hozzálátott a Nemzeti Alap Tantervre épülő helyi tantervünk tartalmának és követelményeinek kidolgozásához, pedagógia programunk céljainak meghatározásához és iskolánk sajátos arculatának kialakításához. A következő évben a nevelők kidolgozták a NAT-ra épülő új tanmeneteket.

2001-ben a Kerettanterv bevezetéséhez a tanulók tantárgyi igényfelmérését végeztük el. A választható tantárgyak köre: informatika, technika, testnevelés, német, angol nyelv.
Elkezdődött az intézményértékelés és minőségbiztosítás a gyakorlatban.

2004-ben elfogadtuk az új pedagógia programunkat, amiben rögzítettük az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógia alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait. Ezen dokumentumban rögzítettük, hogy a nevelőtestület fontosnak tartja a korszerű ismeretek átadását, ismeretanyagok megértését, képességek, készségek kialakítását, a továbbtanuláshoz, majd önálló életvitelhez.

2004-ben került sor az első országos kompetenciamérésre, mely a tanulók szövegértési és matematikai képességének mérésére szolgált. Diákjaink az országos átlagnak megfelelően teljesítettek.
2004. szeptember 1-től alapfeladataink közé tartozik a hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítése.
2007-ben a Minőségirányítási Program kiegészítése után a gyakorlatban való bevezetésére került sor. A rendszer segítségével biztosítani szeretnénk a minőségi nevelés és oktatás körülményeit.
Még ebben az évben a Pedagógiai Program kompetencia alapú átalakítását végeztük el.
Kiemeltük a tanulói aktivitás elsődleges szerepét. Ez a központi rendezőelv, ez a fő meghatározója a módszereknek, az oktatás egész folyamatának – vagyis a hatékony tanulásnak.
Ekkor történt az úszásoktatás követelményrendszerének kidolgozása is. A 2007-2008-as tanévben alsó tagozatos diákjaink Esztergom Város Önkormányzatának támogatásával a Szent Miklós Program részeként úszásoktatásban részesülnek az új esztergomi élményfürdőben.

Az iskola honlapja is elkészült, így széles körben tudjuk bemutatni, új információkkal ellátni az érdeklődőket.
A tananyagon kívüli ismeretszerzés mindig fontos tényezője volt munkánknak. 1988-ban Thirring Viola, a Radnóti Színpad művésze irodalomórát tartott Katona József: Bánk bán című drámájából. Köszönettel gondolunk továbbá Dr. Horváth István előadásaira, Bánhidy László tanár által vezetett városnéző sétákra, Dr. Horváthné Dr. Kelem Márta régészeti leletanyag bemutatására, Lázár Sarolta régész, Kövecses Varga Etelka és Tisovszki Zsuzsa néprajzos előadásaira és Maronka Csilla versmondásaira.
Örömmel fogadtuk a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat „Mindentudás Egyeteme Diákoknak” című kezdeményezését, melynek során a Csodák Palotája munkatársai egy rendhagyó fizika-kémia órát mutattak be a felső tagozatos diákoknak.

Diákönkormányzat

Iskolánk demokratikus légkörének megteremtéséhez hozzájárul a diákszervezet működése. A diákönkormányzat a tanulói érdekérvényesítés szervezete. Választott képviselőkkel látja el iskolánk tanulóinak érdekképviseletét, szervezi, irányítja a diákközéletet.
Az 1990-91-es tanévben kezdődött a diákönkormányzat kialakítása. A diákok fokozatosan tanulták meg a közösségi életben való szerepvállalást.
1992-1995-ig Kaló István volt a patronáló tanár. Az ő irányításával dolgozták ki a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
1995-96-os tanévtől a patronáló tanár Beseyné Jeszenszky Judit. Segítségével működik jelenleg is a diákszervezet.
1995-ben létrehozták az iskolarádiót.
1997-től suliújságot jelentetnek meg a diákok.
2003-tól „BabSzem”, vagyis Babits Szemle címmel kerül kiadásra.
Önálló rendezvényeik: diákönkormányzati nap, diákközgyűlés, hulladékgyűjtés, farsangi bál, sulibulik.

Gyermekvédelem

Mindennapi nevelőmunkánk szerves része a gyermekvédelmi tevékenység. Az iskolánk körzetében élő családok közt sok a szociálisan hátrányos helyzetű, a munkanélküli, az alacsony jövedelmű és a csonka család. Étkezési és rendkívüli támogatásban részesülnek a rászoruló diákok. Figyelemmel kísérjük, segítjük tanulmányi munkájukat, igyekszünk elkerülni a tanulási kudarcokat. Anyagilag segítjük a kirándulásokon való részvételt, színházi előadások és kiállítások látogatását.

Mindenkor a gyermekek érdekében, körültekintően járunk el. Iskolánk fennállása óta gyermekvédelmi felelősök voltak: Deés Imréné, Kurucz Lórántné, Majthényi Istvánné, Beseyné Jeszenszky Judit.

Környezeti nevelés

Iskolánk a volt Erdészeti Szakiskola területén épült fel. Az udvaron található gyönyörű fákat még azokban az években ültettük. A gyerekeket minden nap ez a szép környezet veszi körül.
Évszakról évszakra, napról napra figyelhetjük a természet változásait. Sokféle madár megfordul a környékünkön. Télen etetjük őket, madárodúkat is kihelyeztünk. A természet szeretetét, a környezetvédelem iránti felelősséget könnyebben fel tudjuk ébreszteni tanulóinkban ebben a „kis erdőben”. A Föld napjáról, a madarak és fák napjáról minden évben megemlékezünk. Tanulóinknak színes programot tervezünk, a felsősök ilyenkor a virágládákat ültetik be. Minden évben gazdagítjuk a kertet új növényekkel. A Pilisszentléleki tagiskolánk erdei iskolaként is működik. Itt lehetőségük van tanulóinknak, hogy ismereteiket mélyítsék és tanulmányozhassák közvetlen közelről a természetet. Minden tantárgy ismeretanyagából kiemeltük azokat a részeket, amelyek a környezeti, természeti nevelés témakörét érintik. Ezzel is hangsúlyozzuk, mennyire fontosnak tartjuk gyermekeink környezeti nevelését, oktatását, hiszen a jövő záloga a természet védelme.

Napközis tevékenység

1983-ban a különválás után megkezdtük napközi otthonunk működésének szervezését. Hét napközis csoporttal indultunk. A kezdeti időszakban a váltott tanítás miatt a tanulók fél 5-ig voltak az iskolaotthonban. Ennyi idő alatt színes, sokrétű programot lehetett tervezni és megvalósítani.
Napjainkban az iskolaotthonos oktatás átalakult délelőtti órarend szerinti és délutáni napközis oktatásra, nevelésre.
Napközis nevelőink a gyermekek másnapi felkészítése mellett sokszínű programokkal készülnek a szabadidő hasznos eltöltésére. Kézműves foglalkozásokat, mozi, múzeum- és színházlátogatásokat szerveznek. A Könyvmoly klubban az olvasóvá nevelést segítik.

Kiemelt oktatási területek

Informatika
Iskolánk az 1997/98-as tanévben bevezette az informatika tantárgyat. 1991-től Kaló István vezette iskolánk számítástechnika szakköreit. Akkoriban még csak Commodore gépek álltak rendelkezésre. 1993-ban az iskola megkapta az első személyi számítógépét. Innentől kezdve minden tanévben jelentős fejlesztésre nyílt lehetőség. Ennek anyagi hátterét három forrás biztosította. Egyrészt az iskolai költségvetés, másrészt iskolánk alapítványa, harmadrészt pedig az elnyert pályázati összegek. Így ma már az iskola rendelkezik az oktatásba bevont számítógépekkel és a hozzájuk tartozó jogtiszta szoftverekkel.
1998 nyarán a szaktanterem felújítására került sor, a gépeket rendszerbe kötötték. 2001-től az internet hozzáférés is biztosított. 2004 szeptemberétől a 2f Iskola felnőtt oktatást végez az intézményben, melynek következtében korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő számítógépekkel folyik az oktatás a diákok számára.

Nyelvoktatás
Az 1989/90. tanévben megszűnt az orosz nyelv oktatása, helyébe a német nyelv lépett. Az angol nyelv 1983-tól,
mint második idegen nyelv változatlanul kedvelt volt tanulóink körében.
Jelenleg 3. osztálytól folyik az idegen nyelv tanítása heti 3 órában. Azt, hogy melyik nyelvet tanulják, önálló választás alapján döntik el tanulóink, illetve szüleik. A nyelvoktatás az eredményesség érdekében csoportbontással történik.
A felső tagozaton választható óra keretében az angol nyelv tanulása heti egy órával növekedhet, azaz a jó képességű tanulók heti 4 órában foglalkozhatnak a nyelvtanulással.
A magasabb óraszámban történő nyelvoktatás biztosítja, hogy a 8. évfolyam végére tanulóink képesek magukról, környezetükről, napi tevékenységeikről szóban, írásban megnyilatkozni. Hétköznapi helyzetekben tudják az idegen nyelvet használni. A nyelvoktatás gyakorlati hasznát segíti elő a testvérvárosi kapcsolataink építése.

Pilisszentléleki tagiskola

A Somogyi Béla Általános Iskolához 1987-ben csatolták tagiskolaként a pilisszentléleki iskolát. Egy évvel később, 1988-ban ünnepelte Pilisszentlélek fennállásának 700 éves évfordulóját, mely alkalommal a tagiskola tanulói színvonalas műsort adtak elő.
Az oktatás alsó tagozaton négy évfolyamos összevonásban folyik. Jelenleg 10 tanulója van az iskolának.
Mivel a falu lakosai szlovák nemzetiségűek, természetesen a diákok részesülnek szlovák nyelvoktatásban heti négy alkalommal. Emellett a készségtantárgyak, napközis foglalkozások, valamint a tanórán kívüli tevékenységek kiváló alkalmat jelentenek a nemzetiségi nyelv fokozottabb használatára. Idegen nyelvként a német nyelv a 3. évfolyamtól lép be az oktatásba.
A tagiskola pedagógusai és diákjai bekapcsolódnak a falu hagyományainak ápolásába. Részt vesznek a falunapon, szlovák nyelvű műsorral köszöntik idősek napján a nagyszülőket, anyák napján az édesanyákat.
Több éven keresztül neveztek be a tanulók szlovák nyelvű próza-és versmondó versenyre, ahonnan megyei és országos fordulókig jutottak.
Szoros kapcsolat alakult ki a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskolával.
A gyerekek szlovák nyelvi táborozáson vehetnek részt.
Alkalmanként táboroknak ad helyet a festői környezetben álló iskola épülete a Szlovákiából érkező ifjúsági csoportoknak.
A pilisszentléleki iskolát nemcsak családias hangulata, az igényesen és ízlésesen berendezett osztályterme teszi meghitté, vonzóvá, hanem a természet nyújtotta látvány, a tiszta, nyugodt környezet is. A pilisi hegyek és erdők ölelése biztonságot, nyugalmat áraszt az itt tanuló gyermekeknek. Éppen ezért az erdei iskolák működésére is kiváló lehetőséget nyújt.
Tanulóink öröme és sikere is megerősít bennünket abban, hogy egy falusi iskolának is van létjogosultsága.

Sugár Galéria

Kotz István igazgató kezdeményezésére 1992. március 13-án nyílt meg a város első iskolai kiállítóterme. A galéria az épület felső szintjén, a téli kert előtt, két oldalról természetes megvilágítással ad helyet a képzőművészeti alkotásoknak.
Kollár György, Szabó Judit és Turányi Sándor szervezésében az első kiállításon az Esztergomi Művészek Céhének alkotói mutatkoztak be egy-egy munkájukkal. A sikeres eseményt azóta már számos hasonló kiállítás követte: hivatásos és amatőr festőművészek, fotósok, grafikusok és fafaragók, keramikusok és iparművészek hozták el alkotásaikat diákjaink közé. Munkáikon keresztül a tanulók megismerhették szinte az egész ország, sőt a határon túli magyarlakta területek képzőművészetét is.
Már a kezdetektől hagyománnyá vált, hogy a Galériában minden év végén az iskola tanulói állítanak ki. Ekkor mutatják be a tanév során elkészített legsikeresebb munkáikat az iskola közössége, szüleik, tanáraik, valamint az érdeklődők számára.
A kiállítások ünnepélyes megnyitását az iskola énekkara, szavalói, zenészei által összeállított műsor színesíti.
A Sugár Galéria immár másfél évtizedes működésének, népszerűségének jelentősége nemcsak abban áll, hogy alkotók sora számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, hanem hogy emellett a tanulók esztétikai nevelését is szolgálja.

Testvérvárosi kapcsolatok

Esztergom Város Önkormányzata testvérvárosi kapcsolatokat ápol a németországi Bamberg várossal. E partnerkapcsolat építésébe a Babits Mihály Általános Iskola is bekapcsolódott.
A mi intézményünk a Hugo von Trimberg Általános Iskolával áll kapcsolatban. Barátságunk 2004-ben kezdődött, amikor tanulóink levelezni kezdtek egymással. 2006 májusában került sor arra, hogy a bambergi gyerekek Esztergomba érkeztek. A német iskola diákjai 4 napot töltöttek nálunk. A találkozás jól sikerült, és viszonzásul a mi tanulóink is ellátogathattak Bambergbe 2007-ben.

2005 telén újabb testvárosi kapcsolat kialakítása történt, ezúttal Gniezno lengyelországi város kezdeményezésére. 2006 őszén a lengyel gyerekek már Esztergomban vendégeskedhettek.
2007-ben nyílt alkalom a mi diákjaink külföldi látogatására.

A két város partnerkapcsolatán keresztül a Babits Mihály Általános Iskola tanulói számára nyelvgyakorlási lehetőséget, és igazi életre szóló élményeket biztosít.

Eredményeink >>
Hagyományaink >>
Régi diákjaink szavaival >>

Add a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.